Na przeszkodzie szerokiego rozpowszechnienia ogrzewania

Na przeszkodzie szerokiego rozpowszechnienia ogrzewania próżniowego stoją wysokie wymagania co do umiejętności technicznych i niezawodności przedsiębiorstw instalacyjnych oraz obsługującego personelu. W praktycz- nym użytkowaniu trudno jest zapewnić szczelność urządzenia wyszuki- wanie miejsc nieszczelnych jest znacznie trudniejsze niż przy urządzeniach o wewnętrznym nadciśnieniu- Stosowanie specjalnych armatur, urządzeń regulacyjnych i pomp powietrznych przyczynia się do zwiększenia kosztów urządzenia. Zgodnie z doświadczeniem nie można na stałe utrzymywać niższych ciśnień pary niż 0,25 at, więc dolna granica temperatur po- wierzchni grzejnych wynosi ok. 65 oC. W zwykłym urządzeniu ogrzewania wodnego (90170 C) temperatury grzejników podczas większej części zimowego okresu ogrzewczego są jednak jeszcze niższe. Według słownictwa amerykańskiego ogrzewanie próżniowe określa się również jako ogrzewanie parą niskoprężną, w którym jedynie należy za- pewnić pewne podciśnienie w przewodzie kondensacyjnym. Przy końcu przewodu zbiorczego kondensatu umieszcza się wodno-powietrzną pompę która wyciąga powietrze z systemu grzejnego, wskutek czego zapewnia się równomierne napełnienie grzejników i szybkie nagrzewanie całego urzą- dzenia nawet wtedy,· gdy obliczenia i wykonanie urządzenia przeprowa- dzono błędnie. W ogrzewaniu tego rodzaju nie występuje jednak wspom- niana wyżej cecha ogrzewania podciśnieniowego w postaci obniżenia Ciśnienia w grzejnikach dla zmniejszenia wydajności i temperatur po- wierzchniowych. Nie wykazuje ono żadnych zalet w porównaniu z prawi- dłowo zaprojektowanym i wykonanym ogrzewaniem parą niskoprężną, Urządzenia takie należy przeto odróżnić od prawdziwych ogrzewań pod- ciśnieniowych i zgodnie z ich budową określać je jako ogrzewanie parą o niskim ciśnieniu z pompą wodno-powietrzną. [więcej w: ile kosztuje wykopanie studni, blachodachówka cennik, olx dzierżoniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik ile kosztuje wykopanie studni olx dzierżoniów