PAROWE OGRZEWANIE WYSOKOPRĘŻNE

Para wysokoprężna znajduje często zastosowanie do przenoszenia ciepła na duże odległości, natomiast do bezpośredniego ogrzewania po- mieszczeń stosuje się ją w wyjątkowych przypadkach. Główną wadą ogrzewań parą wysokoprężną są wysokie temperatury powierzchni grzejnych, co w pomieszczeniach mieszkalnych i roboczych nie jest korzystne z higienicznego punktu widzenia temperatura ta przy ciśnieniu pary 1,5 – 3 atn wynosi 110 – 130 st. C, Ogrzewanie takie ze względów ekonomicznych ma poważne wady, ponieważ do wydajności grzejników nie można stosować ani prawidłowej regulacji miejscowej, ani centralnej. Jeśli w grzejniku ma panować ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego, a jednocześnie para nie powinna przedostawać się do przewodu kondensatu, wtedy do odprowadzania kondensatu trzeba umieszczać za każdym grzejnikiem lub za każdym zespołem grzejników samoczynne urządzenia w postaci odwadniacza termicznego albo garnka kondensacyjnego. Grzejnik podczas pracy jest więc stale i całkowicie wypełniony parą. Przy wyłączaniu grzejnika w celu uniknięcia powstania podciśnienia należy zapewnić możność napełniania go powietrzem, przy włączaniu natomiast trzeba powietrze usunąć umożliwiają to właśnie termiczne urządzenia do odprowadzania kondensatu przyłączone do otwartego przewodu kondensatu. Stosując garnki kondensacyjne trzeba przewidzieć samoczynne urządzenia do napowietrzania i odpowietrzania. Dostosowanie wydajności do warunków atmosferycznych odbywać się może jedynie dzięki stosowaniu ogrzewania z przerwami, o ile w każdym pomieszczeniu nie można ustawić po kilka. grzejników, w taki sposób, aby w danej chwili odpowiednia część powierzchni grzejnej była całkowicie wyłączona. Jako zawory grzejnikowe używa się zwykłe zawory odcinające, a jako powierzchnie grzejne wężownice z rur i grzejników rurowych. Przy pełnej wydajności grzejnika wypływający z grzejnika kondensat ma temperaturę odpowiednio wysoką, zależną od ciśnienia pary wobec tego proces parowania odbywa się w przewodzie kondensacyjnym. Prowadzi to do znacznych strat ciepła, które w praktyce powiększają się jeszcze często wskutek wadliwej pracy urządzeń odprowadzających kondensat. Na podstawie powyższych uwag staje się zrozumiałe, dlaczego ogrzewania parą wysokoprężną wykonane w starszych zakładach przemysłowych z upływem czasu zostają coraz częściej zamieniane na ogrze- wania parą niskoprężną lub zastępowane przez ogrzewania wodą gorącą. Ogrzewanie parą wysokoprężną ma pewne znaczenie w dostarczaniu ciepła do zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych ogrzewania powietrznego w pomieszczeniach przemysłowych. Liczba miejsc użytkowania jest tu tak mała, że możliwy jest prawidłowy dozór urządzenia. W tych przypadkach – dzięki umieszczeniu dyszy wodnej przed odwadniaczem – można także uzyskać wystarczające ochłodzenie kondensatu przed wtłoczeniem go do przewodu kondensatu. Ogrzewanie parą wysokoprężną należy w miarę możności wykonywać z rozdziałem górnym. Trzeba przy tym zwracać szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie przewodów. [więcej w: styropian eps, koszałka wejherowo, jak uzyskać pozwolenie na budowę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę koszałka wejherowo styropian eps