Posts Tagged ‘jaki odpływ liniowy’

Autoklawowa obróbka termiczna surowca.

Friday, December 14th, 2018

. Autoklawowa obróbka termiczna surowca. Dążąc do jak najbardziej równomiernego odwodnienia surowca i to możliwie w odmianę a, tzn. prowadząc proces produkcji termicznej w środowisku wodnym, zaczęto stosować agregaty działające pod ciśnieniem. Metoda otrzymywania spoiwa gipsowego przez naparzanie pod ciśnieniem została po raz pierwszy wprowadzona w roku 1929. …read more

Doprowadza to do tezenia

Wednesday, December 12th, 2018

W wyniku tarcia licznych powstających kryształów, przeplatających się wzajemnie, zaczyn staje się coraz gęściejszy, a plastyczność stopniowo się zmniejsza. Doprowadza to do tężenia, początkowo jednak bez znacznego wzrostu wytrzymałości. Narastanie wytrzymałości jest związane ze stopniowym suszeniem masy krystalizacyjnej. Sam proces wiązania gipsu budowlanego można podzielić na trzy okresy: a) pierwszy okres obejmuje zarobienie wodą i otrzymanie nasyconego roztworu półwodnego gipsu; zaczyna się również wydzielenie dwuhydratu, głównie w stanie koloidalnym w postaci żelu; b) drugi okres tężenie charakteryzuje przemiana żelu w postać krystaliczną przy stałym zwiększaniu się kryształów oraz wzajemnym ich przeplataniu: im wolniej przebiega ten okres, tym większe uzyskuje się kryształy dwuhydratu. c) trzeci okres – narastania wytrzymałości – odznacza się wysychaniem wilgotnej masy krystalicznej , dalszym rośnięciem i zrastaniem się kryształów dwuwodnego gipsu, zwłaszcza w miejscach styku. …read more

Gips budowlany jest materialem szybko wiazacym .

Tuesday, December 11th, 2018

Proces uwodnienia gipsu półwodnego na dwuwodny, w odróżnieniu od procesu odwadniania ,gipsu dwuwodnego, jest reakcją egzotermiczną, tj. przebiega z wydzielaniem ciepła. Ilość wydzielającego Isię ciepła wynosi 27 kcal na 1 kg półwodnego gipsu,. A więc tężejący i twardniejący zaczyn gipsowy ogrzewa się samoistnie. Jednak temperatura twardniejącego gipsu budowlanego jest niewysoka j dosięga zaledwie 50°C . …read more

Problem niszczenia zewnetrznych okladzin

Monday, December 10th, 2018

Artykuł autora pt. Domy z gipsu, Biuletyn Informacji Techniczno-Ekonomicznej IBM, Warszawa 1956, nr 2-3. Poza tym od dawna ludność okolic Wiślicy, Buska Zdroju, Nowego Korczyna, Pińczowa i innych miejscowości położonych na najbogatszych naszych złożach gipsowych, buduje domy z gipsu. Doświadczenia zagraniczne, gdzie tego typu budownictwo jest również znane, potwierdzają skuteczność stosowania gipsu w murach zewnętrznych. Teoretyczne zastrzeżenie dotyczące stosowania elementów gipsowych na mury zewnętrzne należy odrzucić również w wyniku rozumowania. …read more