Posts Tagged ‘malowanie okien drewnianych’

rekrystalizacja kamienia gipsowego

Friday, September 13th, 2019

Bożenow, rozpatrując teorię gipsu o dużej wytrzymałości, doszedł razem z Peredetjem do zasadniczo zgodnego wniosku, że podstawowymi operacjami, od których zależy jakość gipsu, są: naparzanie nasyconą parą i suszenie: Pozostała operacje mają znaczenia podrzędne lub czysto organizacyjne. Jednakże interpretacja wpływu procesów naparzania i suszenia na zmianę siatki krystalicznej gipsu jest u obydwóch autorów przeciwna. Perederij twierdzi, że proces usuwania wody z kamienia gipsowego należy przeprowadzić dokładnie, w sposób zapewniający rekrystalizację w kamieni gipsowych bez stosowania dowolnych środków dla usunięcia wody z kamienia gipsowego. Perederij uważa bowiem, że rekrystalizacja gipsowego kamienia zachodzi podczas procesu suszenia, a nie podczas naparzania. B o ż e n o w zaś twierdzi na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, że rekrystalizacja gipsowego kamienia zachodzi w czasie procesu naparzania, tj. …read more

Proces suszenia tlucznia gipsowego

Friday, September 13th, 2019

w którym można by prowadzić bez przerwy procesy naparzania i suszenie. Autorzy tej metody nie uwzględnili jednak olbrzymach strat cieplnych, wskutek zmniejszenia ciśnienia pary aż do wyrównania z ciśnieniem atmosferycznym. Straty cieplne okazały się tak znaczne, że częściowo i w tej metodzie odwodniony już kamień gipsowy zmów się hydratyzował. Autorzy nowej metody powtórzyli błąd podstawowy, dopuszczając produkt do chłodzenia, a więc i do ponownej hydratacji naparzonego już tłucznia gipsowego. Rozwiązanie drugiej podstawowej operacji – suszenia tłucznia gipsowego w autoklawie – również wykazuje szereg niedociągnięć w; pływających na jakość otrzymywanego spoiwa gipsowego. …read more

technologia produkcji gipsu o duzej wytrzymalosci

Friday, September 13th, 2019

Według więc propozycji Sadowskiego i Szklara gorące gazy, przepływające z góry na dół, muszą przejść pomiędzy grudami całego tłucznia i nawilżając się, ujść na zewnątrz. Ten przepływ miał zapewnić równomierne wysuszenie tłucznia gipsowego w autoklawie. Opracowana ostatnio w Związku Radzieckim technologia produkcji gipsu o dużej wytrzymałości polega na zasadzie nieochładzania odwodnionego tłucznia gipsowego- aż do zakończenia całego procesu cieplnej przeróbki łącznie z wysuszeniem. Cieplną przeróbkę gipsu, tj. naparzanie i suszenie, przeprowadza się też tą metodą w jednym aparacie, lecz dzięki temu, że do aparatu ciepło jest doprowadzane bez przerwy, w całym procesie obróbki termicznej nie ma warunków dla częściowego nawet ponownego nawodnienia. …read more

elementem tej metody jest autoklaw

Friday, September 13th, 2019

Drugą charakterystyczną cechą tej metody jest to, że dla wytworzenia nadciśnienia (około 1,3 at) wykorzystuje się wodę zawartą w samym tłuczniu gipsowym tak w stanie wolnym (higroskopijną) jak i wodę w stanie związanym (krystalizacyjną). Przy ogrzewaniu bowiem tłucznia gipsowego w temperaturze 100°C powstaje para z wody wolnej, a z kolei przy dalszym ogrzewaniu i powyżej 107°C zaczyna się odwodnienie dwuwodnego gipsu i przejście odszczepionej wody w stan pary. Dlatego przy tej metodzie samonaparzania :nie potrzeba specjalnej kotłów. ni do procesu naparzenie tłucznia gipsowego, odwrotnie powstający przy naparzaniu nadmiar pary może być wykorzystany do podgrzewania surowca oraz do ogrzewania budynków administracyjnych i produkcyjnych. Dzięki aparaturze skonstruowana ostatnio przez Bułyczewa uzyskuje się duże oszczędności paliwa i znaczne skrócenie czasu obróbki termicznej kamienia gipsowego, dlatego metoda ta powinna być odpowiednia do produkcji wielkoprzemysłowej. …read more

Technologiczny proces produkcji gipsu

Friday, September 13th, 2019

Wokół zewnętrznej ściany cylindra umieszczono 28 pionowych rur ogrzewających, a 6 takich samych rur znajduje się w środku cylindra. Górne i dolne końce rur są wlutowane w zbiornik, i tym samym oddzielone od pracującej części aparatu. Dla uzyskania możliwości usuwania kondensatu i wygodnego rozładowywania instaluje się wewnątrz aparatu stożkowe sito, takie samo jak w typowych parnikach. Technologiczny proces produkcji gipsu o dużej wytrzymałości w aparatach samonaparzających składa się z następujących faz: 1. Ogrzania kamienia gipsowego do temperatury 124 C utrzymywanie jej w ciągu 3 godzin, 2. …read more

Suszenie odwodnionego gipsu

Thursday, September 12th, 2019

Suszenie odwodnionego gipsu pod normalnym ciśnieniem w ciągu 2,5 godzin. Czas trwania całego cyklu wynosi więc łącznie z załadowaniem wyładowaniem około 12 godzin. Do aparatu nakłada się tłuczeń gipsowy o uziarnieniu 15 -:- 50 mm. Do ogrzewania służą rury grzejne z przepływającymi gorącymi gazami spalinowymi, powstającymi przy spalaniu węgla w palenisku. Gazy spalinowe przechodzą z paleniska przez przewody rurowe wzdłuż całego autoklewu aż do dolnego zbiornika, skąd albo wychodzą przez rury odprowadzające na zewnątrz , albo mogą też powrócić do aparatu systemem recyrkulacyjnym. …read more

PROCES WIAZANIA I TWARDNIENIA GIPSU PÓLWODNEGO (BUDOWLANEGO)

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Gips budowlany (pólwodny) po zarobieniu woda

Thursday, September 12th, 2019

Mieszanka ta nosi obecnie nazwę gipsu budowlanego (dawniej nazywano ją gipsem sztukatorskim). Podobny skład ma gips modelowy tylko o większej miałkości z supremacją odmiany półhydratu a, przy czym powinien on być bardziej biały niż budowlany. Typowym spoiwem jest jednak gips budowlany, toteż proces wiązania omówimy pod kątem tego rodzaju spoiwa. Gips budowlany (półwodny) po zarobieniu wodą zaczyna się rozpuszczać. Rozpuszczanie się trwa do chwili powstania roztworu nasyconego. …read more

Narastanie wytrzymalosci dwuhydratu

Thursday, September 12th, 2019

Owa nadwyżka wody zarobowej po zakończeniu procesu wykrystalizowania się gipsu dwuwodnego nawilża i otacza kryształy dwuhydratu w taki sposób, iż pomiędzy poszczególnymi kryształami powstaje cieniutka warstewka wody. Narastanie wytrzymałości dwuhydratu polega na wrastaniu się kryształów granicach warstewki wody otulającej. W normalnych warunkach wysychanie i twardnienie gipsu trwa kilka dni. Po zupełnym wysuszeniu wyrobu proces twardnienia gipsu kończy się i dalsze narastanie wytrzymałości nie następuje. Tymi właściwościami proces wiązania gipsu zasadniczo różni się od procesu wiązania cementu portlandzkiego, który począwszy od zarobienia wodą musi się znajdować w warunkach nawilgocenia przez cały okres twardnienia, co jest konieczne do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości twardniejącej zaprawy. …read more

Architektura 21szego wieku : Fotografowie AD: Leonardo Finotti

Thursday, September 5th, 2019

Leonardo Finotti jest brazylijskim architektem i fotografem.
Udokumentował kilka prac z Brazylii, Portugalii i Ameryki Łacińskiej, które zaprezentowaliśmy tutaj w Blogu.
Leonardo Finotti codziennie prowadzi bloga z nowym zdjęciem i prowadzi interesujące archiwum zdjęć z ponad 200 prac brazylijskiego współczesnego mistrza, Oscara Niemeyera.
Inne sekcje to projekty ze Szwajcarii, Alvaro Siza, Mendes da Rocha.
i wiele więcej. …read more