Posts Tagged ‘malowanie okien drewnianych’

rekrystalizacja kamienia gipsowego

Thursday, December 13th, 2018

Bożenow, rozpatrując teorię gipsu o dużej wytrzymałości, doszedł razem z Peredetjem do zasadniczo zgodnego wniosku, że podstawowymi operacjami, od których zależy jakość gipsu, są: naparzanie nasyconą parą i suszenie: Pozostała operacje mają znaczenia podrzędne lub czysto organizacyjne. Jednakże interpretacja wpływu procesów naparzania i suszenia na zmianę siatki krystalicznej gipsu jest u obydwóch autorów przeciwna. Perederij twierdzi, że proces usuwania wody z kamienia gipsowego należy przeprowadzić dokładnie, w sposób zapewniający rekrystalizację w kamieni gipsowych bez stosowania dowolnych środków dla usunięcia wody z kamienia gipsowego. Perederij uważa bowiem, że rekrystalizacja gipsowego kamienia zachodzi podczas procesu suszenia, a nie podczas naparzania. B o ż e n o w zaś twierdzi na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, że rekrystalizacja gipsowego kamienia zachodzi w czasie procesu naparzania, tj. …read more

Proces suszenia tlucznia gipsowego

Thursday, December 13th, 2018

w którym można by prowadzić bez przerwy procesy naparzania i suszenie. Autorzy tej metody nie uwzględnili jednak olbrzymach strat cieplnych, wskutek zmniejszenia ciśnienia pary aż do wyrównania z ciśnieniem atmosferycznym. Straty cieplne okazały się tak znaczne, że częściowo i w tej metodzie odwodniony już kamień gipsowy zmów się hydratyzował. Autorzy nowej metody powtórzyli błąd podstawowy, dopuszczając produkt do chłodzenia, a więc i do ponownej hydratacji naparzonego już tłucznia gipsowego. Rozwiązanie drugiej podstawowej operacji – suszenia tłucznia gipsowego w autoklawie – również wykazuje szereg niedociągnięć w; pływających na jakość otrzymywanego spoiwa gipsowego. …read more

technologia produkcji gipsu o duzej wytrzymalosci

Thursday, December 13th, 2018

Według więc propozycji Sadowskiego i Szklara gorące gazy, przepływające z góry na dół, muszą przejść pomiędzy grudami całego tłucznia i nawilżając się, ujść na zewnątrz. Ten przepływ miał zapewnić równomierne wysuszenie tłucznia gipsowego w autoklawie. Opracowana ostatnio w Związku Radzieckim technologia produkcji gipsu o dużej wytrzymałości polega na zasadzie nieochładzania odwodnionego tłucznia gipsowego- aż do zakończenia całego procesu cieplnej przeróbki łącznie z wysuszeniem. Cieplną przeróbkę gipsu, tj. naparzanie i suszenie, przeprowadza się też tą metodą w jednym aparacie, lecz dzięki temu, że do aparatu ciepło jest doprowadzane bez przerwy, w całym procesie obróbki termicznej nie ma warunków dla częściowego nawet ponownego nawodnienia. …read more

elementem tej metody jest autoklaw

Thursday, December 13th, 2018

Drugą charakterystyczną cechą tej metody jest to, że dla wytworzenia nadciśnienia (około 1,3 at) wykorzystuje się wodę zawartą w samym tłuczniu gipsowym tak w stanie wolnym (higroskopijną) jak i wodę w stanie związanym (krystalizacyjną). Przy ogrzewaniu bowiem tłucznia gipsowego w temperaturze 100°C powstaje para z wody wolnej, a z kolei przy dalszym ogrzewaniu i powyżej 107°C zaczyna się odwodnienie dwuwodnego gipsu i przejście odszczepionej wody w stan pary. Dlatego przy tej metodzie samonaparzania :nie potrzeba specjalnej kotłów. ni do procesu naparzenie tłucznia gipsowego, odwrotnie powstający przy naparzaniu nadmiar pary może być wykorzystany do podgrzewania surowca oraz do ogrzewania budynków administracyjnych i produkcyjnych. Dzięki aparaturze skonstruowana ostatnio przez Bułyczewa uzyskuje się duże oszczędności paliwa i znaczne skrócenie czasu obróbki termicznej kamienia gipsowego, dlatego metoda ta powinna być odpowiednia do produkcji wielkoprzemysłowej. …read more