PRZEWODY I ARMATURA WŁĄCZAJĄCA

Im większe jest dane urządzenie i budowa jego jest bardziej złożona, tym ważniejsze jest poświęcenie szczególnej uwagi już podczas opracowywania projektu na prowadzenie przewodów, umocowanie i rozmieszczenie armatury wyłączającej. Jednak nawet w małych urządzeniach nie należy pozostawiać prowadzenia i umocowania przewodów monterowi, lecz ustalić je na dokładnych rysunkach montażowych. Należy zwrócić uwagę na pewne aspekty w tej sprawy, a mianowicie: we wszystkich miejscach, które muszą być dostępne dla obsługi, a więc również nad pomostem kotłowym, trzeba zapewnić wysokość 2 m. Dla ograniczenia strat ciepła i dla uniknięcia przegrzania należy w centrali cieplnej starannie izolować wszystkie przewody prowadzące ciepło, a w przypadku przewodów pary i wody gorącej trzeba również izolować osprzęt i armaturę włączającą. Armatura odcinająca i regulacyjna powinna być dostępna i w miarę możności umieszczona na wysokości odpowiedniej dla łatwej obsługi. Przy prowadzeniu i układaniu przewodów należy zwracać uwagę na ich :rozszerzalność cieplną. Szczególnie połączenia kotłów, pomp i wymienników ciepła z przewodami głównymi i rozdzielaczami nie powinny być zbyt krótkie i sztywne. W miarę potrzeby należy prowadzić przewody ze zmianami kierunku w celu przejmowania wydłużeń cieplnych (kolana kompensacyjne ). Główne przewody zasilania albo rozdzielacz zbiorczy pary nad kotłami, nie powinny w żadnym przypadku wspierać się na przyłączeniach rur do kotłów przewody te należy raczej podeprzeć albo jeszcze lepiej zawiesić za pomocą wieszarów do podciągu lub stropu. Sprężyny połączone pośrednio z urządzeniami napinającymi pozwalają na całkowite odciążenie przy- łączeń do kotłów oraz w razie potrzeby na łatwe wymontowanie armatury odcinającej. Jeśli w kotłowniach, pomieszczeniach z aparatami, kanałach itp. trzeba umocować wiele przewodów pod stropem, wtedy celowe jest umieszczenie w poprzek do osi rur beleczek stalowych w odstępach 1+2 m, do których można by przytwierdzić umocowania rur. Przy stropach żelbetowych stosuje się w tym celu specjalne kształtki zatapiane w betonie zaoszczędzają one uciążliwej pracy przy kuciu otworów do obsadzania uchwytów oraz pozwalają na prowadzenie rur w pewnym stopniu niezależnie od możliwości umocowania. Z chwilą, gdy przy projektowaniu centrali cieplnej ustalono wielkość, liczbę i rozmieszczenie przestrzenne takich głównych elementów jak kotły, pompy, wymienniki ciepła, wtedy na podstawie schematu połączeń należy opracować dokładny plan przewodów. W większych centralach i przy trudniejszym prowadzeniu przewodów, jedynie rysunki szeregu przekrojów w skali 1: 20 dają gwarancję, że pozniejszy montaż będzie mógł przebiegać według tych planów. Wczesne opracowanie planu prowadzenia przewodów ma ponadto tę zaletę, że w projektach budowlanych można przewidzieć konieczne dla ułożenia przewodów otwory, szczeliny, belki nośne i wykonywać je razem ze zwykłymi pracami budowlanymi (wykonanie komina i czopucha, fundamenty i otwory dla przyłączenia prądu, wody i odwodnienia), wszystko to można uwzględnić już przy wykonywaniu budowy w stanie surowym. [przypisy: prażenie gipsu, kopanie studni cena, hiplay ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hiplay kopanie studni cena prażenie gipsu